Andra Arkitekter

Att anlita arkitekt – frågor och svar

 

 

Hur väljer jag tomt?

 

Det viktigast är pris och läge men även tomtens beskaffenhet och möjlighet till nybyggnation. Får du bygga det hus du vill eller finns det begränsningar i detaljplanen? Detaljplanen kan reglera antalet våningar, husets fasadmaterial, husets färgsättning och det är viktigt att ha en uppfattning om vad som får byggas innan tomten köps.

Hur ser kommunens plan för området ut 10-20 år fram i tiden? Stämmer det med hur du vill se att det utvecklas eller ska det byggas ett stort köpcenter på granntomten om några år? Detta kan du hitta i kommunens översiktsplan.

Att kontrollera:

Detaljplan

Strandskydd

Militärt influensområde

Vad får jag bygga på min tomt? 

 

Det som får byggas på en tomt regleras av detaljplanen. I detaljplanen anges hur stor byggrätten är, det vill säga den yta på tomten som får bebyggas. Detaljplanen reglerar mer än byggrätten som till exempel antalet våningar, byggnadens höjd, taklutningar mm.

 

Innan man bestämmer sig för att köpa en tomt bör man kontrollera med kommunen vilka möjligheter som finns för byggnation. Ibland kan begränsningar finnas som inte framgår av detaljplanen. Det kan vara till exempel strandskydd eller att tomten ligger inom ett militärt influensområde.  Dessa två inskränkningar kan medföra att nybyggnation inte är möjligt.

Hur går det till att rita ett hus?

 

Arkitektens arbete är att lyssna till kunderna och förstå deras behov och önskemål. Det är viktigt att ha en uppriktig dialog om allt ifrån gestaltning till budget och önskemål. För vissa kan det kännas svårt att prata om väldigt personliga frågor. Kom ihåg att arkitekten är där för att hjälpa er att få rätt hus utifrån era specifika förutsättningar.

 

Processen inleds vanligtvis med ett möte där kundens behov diskuteras. Efter det tar arkitekten fram en skiss på huset som uppfyller kundens önskemål. Här kan idéer bollas och justeringar göras innan huset är så pass färdigritat att man går vidare med att söka ett bygglov. 

 

Efter att bygglovet beviljats kan man gå vidare med att rita färdigt huset i detalj. Det finns olika vägar att gå vidare. Arkitekten föredrar att vara med i hela processen och bevaka att huset blir byggt så som det är tänkt. Arkitekten kan också vara ett stöd i alla vad och resonemang under processens gång. Det kan vara allt ifrån vilka fönster som ska väljas till vilket kakel som ska sitta i badrummet.

 

Hur går det till att bygga ett hus?

 

Viljan att bygga ett hus kan uppstå genom ett behov av något slag. Kanske behöver man större boende, eller så vill man ha ett fritidshus. En idé om att bygga uppstår. Det krävs naturligtvis en tomt där man tänker sig bygga. Framför sig har man två huvudsakliga alternativ. Antingen går man till en modulhustillverkare eller så vänder man sig till en arkitekt. 

 

Det första målet är att få fram ritningar på huset som ska användas för att söka bygglov. Dessa ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. När bygglovet blivit beviljat behövs ett underlag för att kunna ta in pris från byggfirmor. Arkitekten tar då fram ett förfrågningsunderlag som specificerar allt som ska ingå i huset. Byggfirman kan då räkna fram ett pris på vad huset kommer att kosta. Det är att rekommendera att ta in pris från två eller fler aktörer och gärna referenser från dessa firmor. 

 

När man valt byggare och kommit överens om när byggnationen ska starta ska man göra en bygganmälan hos kommunen som berättar att man avser sätta igång med husbygget. I samband med bygganmälan sker det ett tekniskt samråd hos kommunen där man går igenom de tekniska förutsättningarna för huset. Efter det kan bygget starta. 

 

Under tiden bygget pågår kan kommunen göra ett eller flera platsbesök för att granska byggplatsen. En kontrollansvarig gör regelbundna avstämningar så att samtliga nödvändiga krav för bygget uppfylls. När huset är färdigbyggt hålls en slutbesiktning och ett slutsamråd. Om alla formaliteter är uppfyllda och huset är riktigt uppfört belönas man med ett slutbesked och huset är färdigt.

 

Idé>husritning>bygglovsansökan>beviljat bygglov>upphandling>bygganmälan>tekniskt samråd>startbesked>byggstart>slutsamråd>slutbesked

Vad är en arkitektskiss?

 

I början av processen tar arkitekten fram en skiss. Ofta är skissen det första material som arkitekten levererar till kunden. Men vad är då en skiss?

Skissen finns i olika former och är en del av arkitektens arbete i alla skeden av processen. Det är ett begrepp som både betyder en snabb handskiss men som också används som en färdig ritning på ett helt hus.

En tidig kontakt med arkitekten kan sluta i att arkitekten anlitas för att ta fram en skiss. Det betyder att man som kund får ett genomarbetat förslag på ett färdigt hus. Husets form, antalet rum, placering av rummen och förslag på gestaltning bör ingå i den första skissen. När man som kund får se skissen ska man kunna avgöra om man tycker om huset och om man vill gå vidare med att ta fram ett bygglov. Bygglovet innehåller mer information än skissen och ska uppfylla de inlämningskrav som kommunen ställer.

Se exempel på olika typer av skisser här.